UBUHANUZI BWANYUMA

Bwereke inshuti zawe:

Twitter Facebook Google Plus Linkedin
whatsapp
Garuka kubuhanuzi bwose

IJAMBO RYIHUTA RY’UHORAHO KU NGABO Z’IMANA ZO MW’IHANGA RY’IMANA ISIRAYELI YA KABIRI KUVA KWA

Kuwagatanu, 16 Kamena 2017 08:53:11 +0200

 

 

X

UMUHAMAGARO W’UGUSENGA N’UKWISONZESHA.
I. INDAMUKANYO
Mpwemu w’Uhoraho Imana y’Ubutatu Bwera mw’izina ry’Umwami
Yesu Kristo, umwe yarahira ko atazokwama ariko aranyinyurana n’umwana w’umuntu ibihe vyose ( Itanguriro 6:3 ), araje ari mu bwiza bw’Imana y’intambara kugira akorere igitangaza umwana wiwe w’imfura Isirayeli ya Kabiri amukure mu buja ( Kuvayo 4:22 – 23, 15: 3). Ni kubw’’ivyo, Uhoraho aserutse mu gaturuturu keza; agaturuturu gatara agatondo keza k’umusi mushasha w’umwaka mushasha ari na wo mwaka wa mbere w’ihanga ryiwe Isirayeli ya Kabiri ( Kuvayo 12: 1-2). Uhoraho aserutse avugana n’ingabo zo mw’ihanga rya Isirayeli ya Kabiri; za ngabo zo mu mirwi no mu mararo anyuranye aho ziri hose be na zimwe zo mu bwoko bwa Isirayeli ya Kabiri ziri mu ngaji ya Kanani (Uburundi) ati ni muhaguruke mutege amatwi ijambo ndababarira kuko igihe co guca imigani caheze.

II. IC’UHORAHO AVUZE

Uhoraho avuze ku ngabo zo mw’ihanga ryiwe ziri mu mirwi inyuranye aho iri hose be n’izo mw’ihanga ziri mu nganji y’uburundi ati « Ubuntu nabagiriye bugatuma nirengagiza imyanda ibariko nkavugana namwe mu buvugishwa buherutse narungitse mw’ihanga bwo kwitegurira ivyo ngira nkore, nibwo butumye n’ubu mvugana namwe kuko namwe muri ab’agaciro mu nteguro mfise kubwa Isirayeli ya Kabiri. Mbere ubu hoho simpagurutse mvugana n’abantu bose bo mw’ihanga nk’uko nahora ndabigenza, ahubwo mpagurutse mvugana na mwe ingabo ubwanyu gusa. Uhoraho avuga ati:« Nk’uko nabibabwiye, ngira nshitse ivyo nasezeranye nkure ihanga ryanje mu buja no mw’isabagire, ndabakoranirize ku murwa wanje Isirayeli ya Kabiri, ndabakuye iyo basanzariye hose. Impwemu yanje ihimbawe n’abo mw’ihanga ryanje Isirayeli ya Kabiri bo mu ngabo ziri mu mararo n’imirwi inyuranye aho bari bose bumviye ivyo mperutse gu
hamagarira ihanga mu kwitegurira ivyo ngira nkore bakabikora uko jewe Uhoraho nabitegetse, buri ruhande uko rwategetswe ( abari hanze y’igihugu = gutegura inahuri kubw’imiryango yabo; abari mu Burundi = gutegura ishikanwa rya kwakiriza abagiye gutahuka ). Ariko hamwe n’uko sindabona ibikorwa vyanyu mwebwe ingabo zo muri Isirayeli ya Kabiri ko biboneka imbere yanje Uhoraho; sindabona ingeso zanyu n’ivyiyumviro vyanyu, n’ibikorwa vyanyu ko bitunganye imbere yanje ( Ivyahishuriwe Yohana 3:1-3). Nico gituma ndababwiye nti :« Kubera ko ndababonamwo urupfu rw’ubugingo, ukwanjanjwa, ugusinzira, ugusamara, ukugamika amazosi, ukuraramanga, umwete utavuye kuri jewe Uhoraho be n’ukwihenda mu vyo mukora mwibaza ko muri kunkorera ariko mukabikora mwambaye inkofero ziriko amagagwe aranga impwemu za kuzimu n’ubwami bwa Satani; ni co gituma ndababwiye nti inzu murimwo irugaye hose mbere
nta nzugi canke amadirisha ifise». Nico gituma ibikorwa vyanyu ata guhumeka kw’Uhoraho kurimwo kandi nta ngero muzobironkera kuko mubikoreshwa n’umwete usunitswe n’impwemu y’umurwanizi. Ni co gituma jewe Uhoraho ndabahamagariye umusi mukuru uhambaye, mwebwe mwa ngabo zo mw’ihanga ryanje; abari mu mirwi inyuranye aho muri hose, n’abari musi y’inganji y’abansi banyu; ndabahamagariye umusi mukuru wo kubahumanura no kubakurako umwambaro washwabaguritse mwambaye, kugira muhabwe icete co kuba ingabo z’inganji yanje jewe Uhoraho ngira nshinge mu gihugu c’Uburundi.

III. UMUSI MUKURU UHORAHO AHAMAGARIYE INGABO ZO MW’IHANGA RYA ISIRAYELI YA KABIRI: GUSENGA N’UKWISONZESHA.

Uhoraho Imana ya Isirayeli ya Kabiri, Imana y’Ubutatu Bwera muri Kristo Yesu avuze ati: « Mwa ngabo zo mw’ihanga rya Isirayeli ya Kabiri, baba abari mu nganji ya Kanani ( Uburundi ) canke abatari muri yo aho bari hose mu mirwi inyuranye, ni mwumvirize: Uhoraho ni jewe Imana y’ingabo: Ndabahamagariye umusi mukuru wo kubeza kugira ngo ndabashiremwo Impwemu y’ubugingo, gurtyo ihanga ryanje ngira nshikirize ukwikukira ntiribeho ritagira ingabo».

Guhera ku musi w’icumi na gatandatu (16) kugeza kuw’icumi n’umunani (18) z’uku kwezi kw’icenda (9), uyu mwaka w’2014 (16 – 18 / 09 / 2014), ni imisi itatu (3) y’ugusenga n’ukwisonzesha jewe Uhoraho ntanze ku ngabo zose zo mw’ihanga aho ziri hose kugira ndazihezagire.
Rero ni mwumve kandi mwitabe ako kamo ndabateye, mwubahirize ico gikorwa ndabahamagariye kuko ngomba kubashira ku gicaniro canje kugira ndabahe umugisha wa Isaka, mube inzira y’umugisha kw’ihanga ryanje, mube abashibamyi bemewe imbere yanje Uhoraho bo kuzigama ihanga ryanje ngira nkure mu buja ( Itanguriro 22:2, 9, 10-13 , 17: 21 – 22; 1Ngoma 12: 22) .

Nico gituma mbabwiye nti buri muntu wese aho ari hose, azi ko yitanze kuba ingabo uhereye mu gihe giheze kugeza ubu, yaba uwuri mu ngabo ziri mu nganji ya Kanani canke uwutari muri yo ( Uwuri muri ya mirwi inyuranye ) ahamagariwe ugusenga n’ukwisonzesha muri iyo misi itatu (3) , itariki 16, 17 na 18, uku kwezi kwa 9 uyu mwaka w’ 2014. Ivyo muhamagariwe gukora muri iyo musi ni ibi:

a. Ukwihana , ukwiyeza no guheba ivyaha. Ivyaha mutegerezwa kwihana no guheba ni vyaha vy’uburyo bwose, ariko mwibuke kandi kwihana ibi bikurikira:
i. Uwagiye muvy’ubupfumu, ibigirwamana n’amangetengete wese mu gihe cose abayeho no mu nzira zose yaciyemwo, uwo ni yihane; atihanye agiye gupfa.
ii. Uwasambanye wese mu buryo ubwo ari bwo bwose, uwo ni yihane kandi ahebe ahinduke, atihanye agiye gupfa.
iii. Uwahirahiye akica mugenziwe ( haba mu ngabo canke mu banyagihugu) wo mu bwoko bwiwe ( mw’ihanga rya Isirayeli ya Kabiri ) ni yihane atihanye agiye gupfa. Kandi nturabe ngo ni uko haheze igihe kirekire warabikoze ukibaza ngo jewe Uhoraho naravyibagiye.
iv. Uwumviye inyosha canke itegeko ry’abansi banyu babaganza mu nganji y’uburundi canke iry’ababarongoye mu mirwi murimwo, akica mugenziwe wo mwihanga rya Isirayeli ya Kabiri, yaba uwo mu ngabo mu mirwi inyuranye, yabo uwo mu murwi arimwo canke uwo mu wundi murwi atarimwo , akamwica amuhoye ko batari mu murwi umwe, uwo ni yihane kandi atihanye ntakabuza agihe gupfa, kuko ngiye guhora ayo maraso.
v. Uwakoze nk’ivyo kandi, akica umunyagihugu wo mw’ihanga ryiwe ( mu bwoko bwiwe ) uwo ni yihane , atihanye ngiye kubimuhora ndamwice.
vi. Uwakoze ivy’amacakubiri y’intara n’imitumba n’izindi nzankano, akayakora kuri benewabo bo mu bwoko bwa Isirayeli ya Kabiri, haba mu ngabo canke mu banyagihugu, akamwanka mu mutima wiwe canke akamugirira nabi, uwo ni yihane, atihanye ngiye kubimuhora, ndamwice.
vii. Uwivye wese akambura abo mw’ihanga ryiwe, abitumwe n’ishaka ry’ubugarariji, ubusuma, ubwononyi n’ubwambuzi, uwo ni yihane; atihanye agiye gupfa ntakabuza.

b. Ugusenga no kwisonzesha:
- Iyo misi itatu (3) ize ibe iyo gusenga n’ukwisonzesha kandi muze museruke imbere yanje mu gutakamba kwinshi rwose kugira ikibanza canyu giseruke imbere yanje Uhoraho, sinze nshikirize abantu banje igihuhu kitagira ingabo. Narababwiye ko ubwanje ari je ngiye kwihesha icubahiro ku gihugu c’uburundi nikorere igitangaza kugira mare igabo inganji yimonogoje mu bugarariji kandi mpane n’amahanga yafatanije nayo mu kugora abantu banje. Rero igikorwa co gutabara Isirayeli ya Kabiri umwana wanje w’imfura mu mahanga yose ya none ni icanje; kandi namwe ni yo namara kukirangiza nzobaha kuzigama igihugu muri rya sezerano ngiye gusezerana namwe yemwe mwa ntama zo mu bwoko bwanje.
- Ugusenga ni ukwo ku murango gusa, amasaha icumi n’abiri buri musi; kandi muze musabe uguharirwa, ukwezwa be n’inkomeza kugira ndabahe ingabire zanje zizobashoboza kuzigama ihanga ryera ry’Uhoraho ( 1 Ngo 12: 18 ).
c. Kubw’uwo muhamagaro w’ugusenga n’ukwisonzesha mbahamagariye mwa ngabo zo mu bwoko bwanje, jewe Uhoraho ntangaje ko uwuzogabitanya wese akanka kuwitaba azoba ajimije itara ryanje n’iryiwe kandi nta kibanza azoba agifise mu ngabo ngiye kuragiza ihanga ryanje Isirayeli ya Kabiri kandi abafise ubwibone muri mwebwe bakishimira ubuhizi bwabo, ngiye kubahonda ku rutare, ndabakure mu bo ngiye kuragiza igihugu. Ni co gituma uw’ariwe wese wo mu ngabo zo mw’ihanga, yaba uwuri mu ngaji y’abansi banyu (y’Uburundi) canke uwuri mu mirwi inyuranye, niyo yumva aka kamo ndabateye, akanka kubibwira mwene wabo wo mw’ihanga rya Isirayeli ya Kabiri yaba uwuri mu nganji y’uburundi canke uwutari muri yo, abitumwe n’urwanko, ifuhwe, igono, inzigo, ubugunge, ukwigungirako, ukwikunda n’ukwironderera inyungu, akanka kumubarira kukw’atar’uwo bari kumwe mu murwi umwe, uburake bwanje buzoca bumuziri
ringira kandi ugusenga kwiwe sinzoba nkikwumva, mbere nzobimuhora, kuko ndi Imana Yera, itajana n’abagabitanya ( Imigani 18: 1).

d. Kuk’ukw’arik’Uhoraho avuze ati, uwu muhamagaro ntanze ku ngabo zo mw’ihanga w’ugusenga n’ukwisonzesha ndawushizeho nk’urutaro rugosora kugira nironkere ingabo zimpimbara (Abacamanza 7:4 ) . Hanyuma, niyo mwaheza gukora ivyo mbategetse nk’uko ndabibabwiye, muze mwirabire ivyo ngiye gukorera mu maso yanyu n’ay’abo mw’ihanga ryanje ryose Isirayeli ya Kabiri, baba abari mu gihugu c’uburundi canke abari hanze y’igihugu; ni jewe Uhoraho nyen’ ingabo ndabivuze, Amen ( Kuvayo 19: 10 – 11).

IV GUSOZERA.

a. Ncuti mwenedata uri mw’ihanga ry’Uhoraho Isirayeli ya Kabiri; ihanga Uhoraho yitoreye akarigira iryiwe ryera mu yandi mahanga yose ariho ubu; nawe ukaba watewe iteka ryo kuba umwe mu ngabo z’ihanga ryera, ntaco mfise nokwuhira ku rivuye mu kanwa k’Uhoraho. Ariko ico noguhanura n’uko woca bugufi ukumvira ic’Uhoraho avuze, na burya imbere yawe hakiri umunzane w’Uhoraho wagerewe kukugera kugira ushobore kwitwa koko ingabo y’Uhoraho nimba uzoba utsinze ico kibazo.

b. Ikindi naco, n’uko wewe umenye ivy’uwu muhamagaro uri ingabo, wogerageza vyihuta ukabibarira uwundi wese asa nawe yaba uwo mu nganji y’Uburundi ( ariko asanzwe ari mubo mw’ihanga ry’Imana ) canke uwo mu mirwi iri mw’ihanga aho iri hose, nk’uko Uhoraho abivuze; utaravye ko wewe woba uri muri reta uwundi nawe akaba ari mw’ishamba canke utaravye ko wewe woba uri mu mirwi itari muri reta uwundi nawe ari muri reta; kuko mwese muri abavukana; abana ba Isirayeli ya Kabiri. Niyo wavyitaho ukabimenyesha abandi mu nzira zose ushobojwe kandi wihuse nk’uko uwu muhamagaro wihuta, uzoba wikijije.


c. Ubwa nyuma, ndangije mbarira wewe woba ku gihamana kibi canke ciza uronse ubu buvugishwa ariko utari ingabo, ko wogerageza ugac’ubuha uwo woba uzi buraba ntubufate nk’ubwawe kuko ntiburaba abantu bose ahubwo buraba ingabo gusa; naho nyene si zose ahubwo ni barya biyizi ko ari abo mw’ihanga rya Isirayeli ya Kabiri baba abari musi y’inganji y’uburundi canke abari mu mirwi inyuranye itari muri reta. Ivyo bitegetswe n’Uhoraho, si umwana w’umuntu abitegetse; kuk’Uhoraho ariwe afise ububasha bwose kubo yaremye.

IMANA IDUHEZAGIRE TWESE. AMEN.

 

NDAYISHIMIYE DANIYELI