UBUHANUZI BWANYUMA

Bwereke inshuti zawe:

Twitter Facebook Google Plus Linkedin
whatsapp
Garuka kubuhanuzi bwose

IJAMBO RYIHUTA RIVUYE K'UHORAHO IMANA YA ISIRAYELI YA KABIRI RIRABA ABASENZI BOSE

Kuwagatandatu, 24 Kamena 2017 21:59:56 +0200

 

 

X

IJAMBO RYIHUTA RIVUYE K'UHORAHO IMANA YA ISIRAYELI YA KABIRI RIRABA ABASENZI BOSE BO MW'IHANGA N'ABANTU BOSE B'ABIZIGIRWA BEMEYE ISEZERANO RY'IMANA

Abasenzi bose bo mw'ihanga be n'abantu bose b'abizigirwa bemeye isezerano ry'Imana;mutegetswe ibi bikurikira:

1.Guhera umwanya wakiriyeko iyi nkuru ,buri musenzi wese na buri muntu wese yizera isezerano utegetswe gutanga ishikanwa guhera ku majana atanu(500) kuduga hejuru.Iryo shikanwa uritange ubu nyene mw'izina ry'umuryango wawe.Kuko Uhoraho agira atangure gukora;rero yibiye iri banga abamwizeye bose kugira batange iryo shikanwa kuko Uhoraho agomba arengane mw'ihanga ryose haba ku bari muri Tanzania,mu Burundi,no mu bindi bihugu;kandi agira atangure gukora ivyo yateguye vyose bijanye n'ibihano be n'ugushitsa isezerano.

2.Guhera ubu,buri muntu wese afise abantu bo mu muryango wiwe bari kure y'umuryango(kure y'imuhira) ategetswe kubahamagara mu maguru masha baze muhira,kugira ivy'Uhoraho agira akore abikore bari mu muryango bose bakwiye.Iri jambo riraba bose abari muri Tanzania,mu Burundi no mu bindi bihugu;ku bantu babo bari hanze y'umuryango,kugira Uhoraho atangure gukora bari mu miryango yabo.Ku bari hanze y'igihugu ni ukugira kandi umuryango wose baze bafatire hamwe urugendo rwo gutahuka mu gihugu.

3.Amashikanwa atangwa ace abikwa n'umuryango kugira azoshikirizwe mu gihugu c'isezerano.Ariko ku basenzi basengera hamwe ,uwurongoye umurwi w'abasenzi niwe aca ayabika.Ku bizeye amasezerano bafise umwungere yizeye isezerano vy'ukuri ,bace bamuha ayo mashikanwa abe ari we aca ayabika;azoyashikirize muri Isirayeli ya Kabiri.

4.Iri jambo rivuye k'Uhoraho riraba gusa abantu bo mw'ihanga bizeye isezerano barimwo abasenzi;abarongozi,be n'abakristo basanzwe.Ni ibanga ryo ku mutima kandi ry'inkorabara ku wurikinisha.


NB:Wewe uryakiriye ukaba uzi uwundi muntu yizeye; canke umusenzi ,mumenyeshe izi nkuru;ariko mwese mumenye ko uwuhirahira akabibwira umuntu azi ko atari umwisirayeli wa kabiri canke umwisirayeli wa kabiri atizeye isezerano;Uhoraho avuze ati iryo banga rizoca rimumenekerako.Kandi abantu bakoresha ubuhinga bwa none ,murashobora gukoresha inzira zibika ibanga(nka Telephone,Email,WhatsApp,Viber) ariko Facebook ntimurekuriwe kuyikoresha kuko idafise ibanga.

NB:Ku bari mu bihugu bifise amahera y'agaciro,ntimutangazwe nuko hategetswe ishikanwa riva ku ma 500 kuduga hejuru.Nukuvuga ko hakoreshejwe urugero rw'amahera yo muri Tanzania no mu Burundi be no mu bindi bihugu bikoresha amahera y'agaciro gato nk'ayo.Rero utanga amahera y'ahuri angana na 500 yo muri Tanzania.Ariko urumvise ko ico ari igitigiri co hasi.Rero uk'Umwami Yesu yaguhezagiye niko utanga uhereye ku gitigiri ca 500 ukaduga hejuru.


UMWAMI YESU abashoboze kwumvira ivyo yabategetse kugira mukire kuko Pasika y'Uhoraho ishitse kandi agira atangure gukora atabare abamwizeye yongere ahane abagabitanije.Murakoze.

 

NDAYISHIMIYE DANIEL-SHINYANGA

 

 

Kuganira kuri ubu buhanuzi

Garuka kubuhanuzi

CHEEN. ZEEN

Kuwagatatu, 07 Werurwe 2018 16:47:09 +0100

Ntukabeshe Kuko Wew Turakuzi Muhurirahe Imana Yarikwiye Kuguhana wewe Utazosubira Nafone Ikayiguturirirako Weeee Ntugapingenayo Arikowihane Ninyembabazi Iraguharira Wayicumuyeko Ihane Pee!!

FLEDY

Kuwagatatu, 07 Werurwe 2018 16:38:43 +0100

KOVYANDITSE WEWE NIMANA IBIKUBWI TWARABAMENYE ITWEYANYU IMANA IDUSABA GUSENGA NTIDUSABA AFARANGA HAAAAA!!!

aline

Kuwakabiri, 30 Mutaramar 2018 13:50:26 +0100

ntukatubeshye

N.E

Kuwambere, 09 Ukwacyira 2017 03:00:54 +0200

WABIBWIWE NANDE WW IMANA MWARAVUGANYE DYARI?