UBUHANUZI BWANYUMA

Bwereke inshuti zawe:

Twitter Facebook Google Plus Linkedin
Garuka kubuhanuzi bwose

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU TARIKI YA 13/09/2017

Kuwagatatu, 27 Nzeli 2017 21:00:52 +0200

 

 

Mariya nyina wa Jambo

Umubyeyi yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo aranyitegereza akanya gato nuko aransuhuza ati:

BM: Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira imibabaro yose uhura nayo

BY: Uraho Mama

BM: Mwana wanjye umeze ute?

BY: Meze neza gahoro nawe urabibona, imibabaro ni myinshi mu mubiri wanjye

BM: Mwana wanjye emera ubabare, ubabarire benshi cyane hirya no hino kuri iyi si, cyane cyane muri kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda. Kandi mwana wanjye woye kwinuba kuko byose warabibwiwe ntacyo utazi.

Mwana wanjye, ongera umbwirire abana banjye bari hirya no hino ku isi n’abari hano muri kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda, uti nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo.

Bana banjye ndababaye, ndababaye, ndababaye cyane. Mbabajwe n’abana banjye benshi bakomeje kurigiswa, abandi bakomeje gushyirwa mu nzu z’imbohe, abandi bakomeje guhunga iki gihugu ari mwe bahunga, mwebwe bayobozi bakuru.

Bayobozi, bategetsi ba kino gihugu, nakomeje kubabwira ariko mwanze kunyumva ahubwo mukomeje kuvuga ngo Bikira Mariya ibyo yakomeje kutubwira ngo bizaba ryari. Nyamara bana banjye ibyinshi mwarabibonye, nababwiye umwuzure, mbabwira imiyaga hirya no hino, ibyo byinshi mwarabibonye ndetse ubu ndi nko kubasubiriramo kuko ntacyo mutazi.

Bana banjye, shitani irabugarije impande zose, ubu irimo gukorera ku mugaragaro mubimenye, ubushize nababwiye ko baringa yicaye ku ntebe, murumve namwe iyo baringa iyo ariyo.

Bana banjye, kugeza uyu munsi mugeze mu mazi abira, mugeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Kugeza ubu inzara irugarije hirya no hino mu gihugu, muririrwa muririmba ngo ni amahoro, ntayo mufite.

Bayobozi, bategetsi bakuri muri kurya abo muyobora mugira ngo simbareba, murakomeza kunyunyuza imitsi yabo ariko mubirundarunde si ibyanyu, ntabyo muzatunga. Mubirye ariko muraza kubiryora.

Mwana wanjye, ongera umbwirire abana banjye bose ari abari hano mu gihugu cyanyu cy’u Rwanda, ari abari hiryo no hino kuri ino si aho batataniye, uti uyu munsi wa none nimupfukame, mupfukamire rimwe musenge, cyane cyane musabira igihugu cyanyu kuko kirugarijwe cyane. Impande zose kiragoswe na shitani.

Abanjye rero, ndabasaba kuvuga Rozari cyane n’ishapule y’ububabare kuwa kabiri no kuwa gatanu, mukabisozesha ishapule y’impuhwe z’Imana. Bana banjye, ndabibasabye kuko kugeza uyu munsi nibyo bizabarokora muri bino bihe bibi bikomeye mugezemo.

Bana banjye, mukomere ku rugamba kuko ntibyoroshye. Mupfukamire rimwe musabira kano gahugu kanyu k’u Rwanda kuko niko twicayemo jye n’umwana wanjye, kandi kugeza ubu ntawe uzi aho twicaye aho ariho. Umugi tuwurimo rwagati.

Bana banjye, ndongeye ndababwiye, uwumva yumve, utumva nawe ntacyo aziregeza imbere y’Imana Data. Nakomeje kubabwira kenshi ntimwanyumvise, n’umwana wanjye ntabwo mwamwumvise, none rero bana banjye, mureke ibyavuzwe byuzuzwe kuko umwana wanze kumvira se na nyina yumviye ijeri.

Umuvumvu yagitse umuzinga usarurwa n’abandi, ni ukuvuga ngo izo ntebe mwicayeho si izanyu n’abandi bari bazicayeho bari abana banjye, nabyo mubimenye uko bazivuyeho namwe niko muzazivaho kandi igihe kirageze, umwe azajya ayivaho umwe umwe kuko abigize ibihangange bagiye guhananturwa.

Erega bana banjye ntacyo navuze jye n’umwana wanjye kitagomba gusohora. Aka gahugu nicayemo jye n’umwana wanjye kagiye gusukurwa, uwadukoreye neza ahembwe, uwakoze nabi nawe ahanwe kuko si gutya bizahoraho.

Bana banjye b’Abanyarwanda, ntimuzi ikirezi mwambaye, iyaba mwari mukizi mwakumvise ibyo tubabwira mukabishyira mu bikorwa. Ndavuga ntimunyumve, nababurira ntimunyumve, mbaburira aho ibihe bigeze mukantera utwatsi ngo mbese uwo Bikira Mariya aravuga iki? Nyamara mugiye kubona ko icyo nababwiye cyumvikana.

Bana banjye rero imvura nyinshi y’amahindu ije kubanyagira kandi narabibabwiye kuva kera, murumve namwe iyo mvura iyo ariyo. Mbabwira ko intango yuzuye igiye gusandara, niko bimeze.

Bana banjye muramenye urugogwe rugiye kubikubita hejuru kandi narabibabwire kuva kera, rero ngo ntimushaka abakene, none se mwebwe mufite ibintu muzabibamo mwenyine. Mukomeze mushungure ariko igihe kigiye kugera mbaringanize , ikindi kandi bana banjye uwicishije inkota azicishwa indi.

Bana banjye, nongere mbasubiriremo, muvuge Rozari cyane musaba amahoro kuko ntayo mufite. U Rwanda nararukunze ndarugenderera ariko abarurimo mwanze kunyumva. N’abo nakubise akanyafu nabo nkabazana mu gihugu kugeza ubu bibagiwe aho bavuye.

Mwana wanjye nawe, ndabona ufite ubwoba bwo gutanga ubutumwa nguhaye, wigira ubwoba kuko ndi kumwe nawe.

BY: Mama, hari ibyo mumbwira ngatinya kubivuga.

BM: Mwama wanjye jya ubivuga kuko ijambo ryanjye n’umwana wanjye hari abo rigirira akamaro kuko iyo utarivuze hari abana banjye bagombaga kuryumva uba urenganyije.

Erega bana banjye ntacyo murabona kuko aho nahereye mbabwira mukanga kumva jye n’umwana wanjye, igihe kirageze kugira ngo ibyo mwanze kumva mubibazwe. Uyu munsi wa none mbabwiye ibyo ibindi nzabibabwira ubutaha.

Bana banjye ngaho mubane nanjye urukundo rwanjye rubasakaremo. Ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi. Mbahaye umugisha ku izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu . Amina.

 

Byishimo