UBUHANUZI


IJAMBO RY’UHORAHO KURI ISIRAYELI YA KABIRI IHANGA RY’IMANA RY’ABARUNDI, TARIKI 05/06/2014

Kuwambere, 19 Kamena 2017 14:06:56 +0200


XHANGA RYANJE IGIHE KIRASHITSE CO KUBAKORERA IGITANGAZA C’UKUBAKURA MU BUJA: NI MWITEGURE
I. INDAMUKANYO.
Kuri Isirayeli ya Kabiri ihanga ry’Imana aho muri hose haba muri Tanzania, mu bindi bihugu no mu Burundi; Uhoraho Imana y’Ubutatu Bwera muri Yesu Kristo avuze ati: << Hanga ryanje ry’abarundi, Isirayeli ya Kabiri, ni jewe Imana y’ibihe vyose kandi iganza ijuru n’isi n’amahanga yose! Muri Isirayeli ya kabiri kandi ni mwebwe natoranije mu yandi mahanga yose n’ubwo muri inkengerwa mu maso y’abantu!>>. Uhoraho avuze ati: << Kuva kera narabarondeye murangora ariko uyu mwaka n’uwanje kandi nje kubakiza!>>.
II. ICO UHORAHO AVUGA KU MUHAMAGARO UHERUTSE W’UGUSENGA N’UKWISONZESHA.
Ku muhamagaro w’ugusenga n’ukwisonzesha uherutse gushirwa mu ngiro n’abo mw’ihanga kuva kw’itariki 9 gushika kuri 29/04/2014, Uhoraho avuga ati: << Ni jewe Imana y’Ubutatu Bw ...

Soma byose...

IJAMBO RYIHUTA RY’UHORAHO KU NGABO Z’IMANA ZO MW’IHANGA RY’IMANA ISIRAYELI YA KABIRI KUVA KWA

Kuwagatanu, 16 Kamena 2017 08:53:11 +0200


XUMUHAMAGARO W’UGUSENGA N’UKWISONZESHA.
I. INDAMUKANYO
Mpwemu w’Uhoraho Imana y’Ubutatu Bwera mw’izina ry’Umwami
Yesu Kristo, umwe yarahira ko atazokwama ariko aranyinyurana n’umwana w’umuntu ibihe vyose ( Itanguriro 6:3 ), araje ari mu bwiza bw’Imana y’intambara kugira akorere igitangaza umwana wiwe w’imfura Isirayeli ya Kabiri amukure mu buja ( Kuvayo 4:22 – 23, 15: 3). Ni kubw’’ivyo, Uhoraho aserutse mu gaturuturu keza; agaturuturu gatara agatondo keza k’umusi mushasha w’umwaka mushasha ari na wo mwaka wa mbere w’ihanga ryiwe Isirayeli ya Kabiri ( Kuvayo 12: 1-2). Uhoraho aserutse avugana n’ingabo zo mw’ihanga rya Isirayeli ya Kabiri; za ngabo zo mu mirwi no mu mararo anyuranye aho ziri hose be na zimwe zo mu bwoko bwa Isirayeli ya Kabiri ziri mu ngaji ya Kanani (Uburundi) ati ni muhaguruke mutege amatwi ijambo ndababarira kuko igihe co guca imigani caheze.

II. IC&r ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU I TARIKI YA 28-05-2017

Kuwakane, 08 Kamena 2017 21:14:00 +0200


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu urumuri rwinshi ntabona icyo ndugereranya narwo, nuko aranyitegereza aransuhuza ati: uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira imibabaro yose uhura nayo . Uraho Mama. Mwana wanjye ihangane kuko ibyo nakubwiye byose igihe kirageze ngo bisohore.

Mwana wanjye nsigaye nguha ubutumwa ukabukereranwa nkaho ari ubwawe wenyine, kandi ari ubwa benshi, ntuvuge rero ngo urababaye izo ndwara zawe ni akanyafu. Ese ubundi mwana wanjye warantoye cyangwa ninjye wagutoye.

Nagutoye rero uri intamenyekana ubimenye, benshi bakwibazaho cyane , ese uribuka umwana wanjye aguhagurutsa, uta imbago, iyo tariki urayibuka, ndi kugucira amarenga kandi bimwe uri kubibona.

Mwana wanjye nsuhurize abana banjye bose ari abo muri kumwe hano mu gihugu ari n’abari hanze aho batataniye, uti nimugire amahoro, nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo.

Bambwirire uti: ibyo yabasabye ntabwo ariko muri kubikora, murarangaye, mubimenye kuko cya gihe mu kirimo ...

Soma byose...

URUBANZA RW'IMANA RUHERAHEJE IKIBAZO C'UBURUNDI/KUVA KWA NDAYISHIMIYE DANIEL-SHINYANGA - 15/12/2016

Kuwagatandatu, 06 Gicurasi 2017 02:12:51 +0200


XI.INTANGAMARARA
Umusiguzi aravuga ati:<<Ikintu cose cashingiwe igihe caco,kand'igikorwa cose musi y'ijuru gifise akanya kaco:har'igihe co kuvuka n'igihe co gupfa;igihe co gutera n'igihe co kurandura ivyatewe;igihe co kwica n'igihe co gukiza,igihe co gusambura n'igihe co kwubaka;igihe co kurira n'igihe co gutwenga;igihe co kuboroga n'igihe co kuvyina;igihe co gushibura amabuye n'igihe co kurunda amabuye;igihe co kugumbirana n'igihe co kwirinda kugumbirana;igihe co kurondera n'igihe co gutakaza;igihe co kubungabunga n'igihe co guta;igihe co gutabura n'igihe co kubarira;igihe co gucereza n'igihe co kuvuga;igihe co gukundana n'igihe co kwankana;igihe c'intambara n'igihe c'impore(Umusiguzi 3:1-8).
Mwenedata Murundi Mwisirayeli wa Kabiri ah'uri hose,na wewe munyamahanga wiyise ng'ur'umurundi ariko utari we;iryo zina ukarikura kuri beneryo ukabita abahutu,nawe ukiyitirira izin ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU I TARIKI YA 03-04-2017

Kuwambere, 10 Mata 2017 22:38:54 +0200


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu urumuri rwinshi ntabona icyo ndugereranya narwo, nuko aranyitegereza ati: uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira imibabaro yose uhura nayo . Uraho Mama. Mwana wanjye umeze ute? Mama meze neza gahoro nawe urabibona, imibabaro ni myinshi mu mubiri wanjye. Mwana wanjye ihangane kuko iyo mibabaro ubabara uri kubabarira abantu benshi kuri ino si cyane cyane muri kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda, emera ubabare kuko byinshi warabibwiwe ntacyo utazi, ariko uhumure ndi kumwe nawe ntabwo nzagutererana na rimwe.

Mwana wanjye ongera unsuhurize abana banjye bose ari abo muri kumwe muri kino gihugu ari n’abari hirya no hino aho batataniye, uti nimugire amahoro, nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo.

Bana banjye ndababaye, ndababaye cyane, nkomeje kubabazwa cyane n’abana banjye hirya no hino bakomeje kurigiswa, kubabazwa, kwicwa urubozo, guhunga igihugu ari mwe bahunga bayobozi bakuru.

Mwirirwa muririmba muvuga ngo a ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU I TARIKI YA 15-02-2017

Kuwambere, 27 Gashyantare 2017 21:55:22 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu urumuri rwinshi ntabona icyo ndugereranya narwo, nuko aranyitegereza aransuhuza, arabwira ati: Mwana wanjye ongera unsuhurize abana banjye uti; ni mukomere, ni mugire amahoro urukundo rwanjye rubasesekareho.

Bana banjye uyu munsi nje mbabaye cyane,kubera ko ibyo nakomeje kubabwira nta na kimwe mwumvishe, uyu munsi wa none nje ntumwe n’umwana wanjye ko, ababajwe nuko mutumvishe none kagiye kubabaho, uyu mwaka wa none usa n’ uwa nyuma, ni igiherwe, ubushize nababwiye 3,4,5,6, uwa shoboye gusobanukirwa yumve ibyo navuze ibyo ari byo, ushaka arebe aho ibintu bigeze maze ashyire ubwenge ku gihe.

Mwana wanjye nawe ko muri iyi minsi ko mbona ubabaye cyane? <<Mama mwampaye imibabaro myinshi, uburwayi hirya no hino budakira , indwara zurudaca ,nayobewe ibyo aribyo.>> Mwana wanjye ihangane kuko iyo uri kubabara, ubabarira benshi hirya na hino muri kino gihugu ndetse n’abari hirya no hino kw’isi yose, ariko ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU TARIKI 28/1/2017

Kuwambere, 06 Gashyantare 2017 14:46:07 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu urumuli rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza aransuhuza ati: Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira imibabaro yose uhura nayo , nti uraho mama.

Mwana wanjye umeze ute? Mama meze nabi cyane, uburwayi ni bwinshi mu mubiri wanjye, ariko si ninuba nimwe gisubizo cyanjye.

Mwana wanjye ihangane ukomeze utwaze, kuko ubwo bubabare bwose ufite ni ibyaha by’abantu benshi bakomeza gukorera muri kino gihugu cyane cyane, ndetse n’isi yose, uri guhongerera, mwana wanjye ihangane wemere ubabare, ubabarire benshi kuri ino si kuko nicyo watorewe.

None se mama nzageza ryari. Mwana wanjye kugeza uyu munsi, hari benshi mufatanyije ububabare, wikwinuba rero ngo urababaye, umwana wanjye ntatana n’umusaraba, umwana wanjye atwara umusaraba yishimye, umwana wanjye iby’isi abibonamo ubusa, nawe rero mwana wanjye emera utware umusaraba wishimye, kandi buri gihe cyose ujye umenya ko ndi kumwe nawe utari ...

Soma byose...

IMBURI IVUGA KU RUBANZA RW'IMANA RUHERAHEJE IKIBAZO C'UBURUNDI - TARIKI 15/12/2016

Kuwagatatu, 25 Mutaramar 2017 20:46:00 +0100


XI. INTANGAMARARA
Umusiguzi aravuga ati: <<Ikintu cose cashingiwe igihe caco,kand'igikorwa cose musi y'ijuru gifise akanya kaco: har'igihe co kuvuka n'igihe co gupfa, igihe co gutera n'igihe co kurandura ivyatewe, igihe co kwica n'igihe co gukiza,igihe co gusambura n'igihe co kwubaka, igihe co kurira n'igihe co gutwenga, igihe co kuboroga n'igihe co kuvyina, igihe co gushibura amabuye n'igihe co kurunda amabuye, igihe co kugumbirana n'igihe co kwirinda kugumbirana, igihe co kurondera n'igihe co gutakaza, igihe co kubungabunga n'igihe co guta, igihe co gutabura n'igihe co kubarira, igihe co gucereza n'igihe co kuvuga, igihe co gukundana n'igihe co kwankana, igihe c'intambara n'igihe c'impore (Umusiguzi 3: 1-8).
Mwenedata Murundi Mwisirayeli wa Kabiri ah'uri hose,na wewe munyamahanga wiyise ng'ur'umurundi ariko utari we, iryo zina ukarikura kuri beneryo ukabita abahutu,na ...

Soma byose...

UBUTUMWA NYAGASANI YEZU YAHAYE BYISHIMO KU TARIKI 24/12/2016

Kuwambere, 02 Mutaramar 2017 12:02:43 +0100


XNyagasani Yezu yaje ababaye cyane ari mu urumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo, aranyitegereza aransuhuza ati: uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira imibabaro yose uhura nayo.

Uraho Papa. Mwana wanjye umeze ute? Papa meze neza gahoro nawe urabibona, imibabaro ikomeje kuba myinshi mu mubiri wanjye kandi mfite ubwoba bw’ibintu bibi mukomeje kunyereka; iyo ndi kubona amaraso menshi ari kumeneka mukomeje kunyereka sinsinzira.

Mwana wanjye mba nkwereka ko ibyo byose nkwereka bigiye kuba, kugira ngo mubibone, kandi ntacyo nkwereka kitagomba kuba, wigira ubwoba rero.

Ikindi kandi gikomeje kumbabaza, ni abana banjye benshi bakomeje kuborera mu nzu z’imbohe, abandi bakomeje kurigiswa bari kwicwa urwagashinyaguro, ariko igihe kirageze ngo mbahorere.

Mwana wanjye wabwiwe byinshi, nagutumye byinshi njye n’umubyeyi wanjye, ariko kugeza ubu, bamwe ntibakumvishe. Igihe kirageza rero ngo ibyavuzwe byose byuzuzwe.

Mwana wanjye ndabona ufite ubwoba bwo ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU TARIKI YA 13/11/2016

Kuwambere, 21 Ugushyingo 2016 18:15:08 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya, yabanje ikimenyetso cy’umusaraba, ati bana banjye iki kimenyetso hari icyo kivuga, umukirisitu nyawe aragikora. Bana banjye ndacyababaye cyane, nongeye kuza bana banjye mbasanga, kandi mbakunze, kandi mbakumbuye. Nababwiye byinshi bana banjye, mbabwira ko aya mezi murimo akomeye, mbibasubiriremo bana banjye uyu mwaka murimo ni umwaka ukomeye cyane kandi mubi, ibimenyetso byinshi mwarangije kubibona.

Nababwiye ko ibyo mwarundarunze benshi mutazabirya, bitari ibyanyu, benshi mwarangije kubibona. Bana banjye ibintu mwabigize imana yanyu ariko si ibyanyu, mugiye kubibura mubireba ndetse ufite amaso narebe.

Mwana wanjye nawe, nagusabye ko ubutumwa ujye uhita ubutanga vuba vuba nkuko mbuguhaye, ariko ntiwumva, kuko urarangaye, wakubitwa umunyafu, agahwa kaguhanda, ugatangira ukavuga ngo urababaye, ntiwibuke ibyo nakubwiye. Ijambo ryanjye niry’umwana wanjye iyo bisohotse hari benshi bigirira akamaro, ntuzongere gutindana ubutumwa mwana wanjye ndakwiha ...

Soma byose...

Urwa mbereUruvuyeho • Ururiho : 2 • UrukurikiraUrwanyuma