UBUHANUZI


UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 21/02/2010

Kuwagatatu, 25 Weerurwe 2015 22:10:52 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye, atishimye ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati :

B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo!

BY. : Uraho Mama!

B.M. :Umeze ute?

BY.: Meze neza gahoro nawe urabibona, ibigeragezo ni byinshi.

B.M.: Mwana wanjye ihangane ukomeze utwaze kandi igihe cyose ujye umenya ko utari wenyine. Ujye umenya ko tukuri iruhande kandi umenye ko nagutoye utantoye. Kandi umenye ko imbaraga ukoresha atari izawe, nitwe tuziguha. None rero mwana wanjye, aho uri biri gihe cyose ntugomba kwinuba kuko imbaraa si izawe.

BY.: Mama, sijyewe, si ukwinuba ni ibintu bibi mukomeje kunyereka bintera ubwoba, singisinzira na rimwe.

B.M.: Mwana wanjye ongera unsuhurize abana banjye bose ari abakiriye ari n’abatakiriy, uti: nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo. Bana banjye, ndagarutse, nje kubasura kubera ko mbakunda. Bana banjye, n’ubwo mvuze ngo ndab ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 30 /01/2010

Kuwagatatu, 25 Weerurwe 2015 22:09:33 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati :
B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo!

BY. : Uraho Mama!
B.M. :Mwana wanjye, umeze ute?

BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona, ntabwo nkiruhuka na rimwe.

B.M.: Mwana wanjye ntuzongere kuvuga ngo urababaye kuko kubabara kwawe ni ukugira ngo ufashe umwana wanjye Yezu Kristu gucungura isi.

BY.: Ngo mfashe umwana wawe gucungura isi? Murakoze Mama, ntabwo nzongera kwinuba.

B.M.: Mwana wanjye, kuba naje kuri uyu munsi wanjye ukomeye mujye muwumenya kuko ari umunsi njya gusuraho roho zo muri Purgatori. Icyo gihe rero n’umuriro wose wo mu kuzimu urafungwa. Kuri uyu munsi kandi nagira ngo nkwereke ko iriya roho y’uriya mwana wanjye nayakiriye, narayisukuye kuko mu mibabaro yose nari ndi kume nawe kubera ababyeyi be batanyibagiwe muri Rozari yanjye, kandi kubera ko nabifatanyije nawe b ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 01/01/2010

Kuwagatatu, 25 Weerurwe 2015 22:04:34 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati :

B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo!

BY. : Uraho Mama!

NY. : Umeze ute?

BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona. Imibabaro ikomeje kuba myinshi mu mubiri wanjye. Mama ubushize mwampaye imibabaro idasanzwe, nageze aho kwiheba. Umubiri wanjye wose narababaraga cyane ku buryo no kubyuka ntabishoboraga. Icyakora Mama, mwanyeretse ko mumba hafi koko, ariko babandi wambwiyeko bazajya bamba hafi nta n’umwe wansuye, nabonye ko rero ndi nyamwigendaho. Mama, uretse wowe n’umwana wawe mumba hafi naho ubundi ndi nk’impfubyi ariko Mama, uyu munsi ndabashimiye n’umutima wanjye wose kuko ngihumeka umwuka w’abazima.

Mama, uyu munsi ndabisabira imbaraga nyinshi, kugira ngo njye mbasha kurangiza inshingano zose mwampaye.

B.M.: Mwana wanjye ntiwinube kuko iyo mibabaro yose uf ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 15/12/2009

Kuwagatatu, 25 Weerurwe 2015 22:03:11 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo, nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati :

B.M. : Mwana wanjye, uraho, umeze ute?

BY. : Mama, meze neza gahoro nawe urabibona kuko imbaraga zanjye ni nkeya!

B.M. : Mwana wanjye, ihangane ukomeze utwaze kuko nkuri iruhande. Si wowe wikoresha, nitwe tugukoresha kandi naragutoye ntabwo ari wowe wantoye. None rero mwana wanjye ntiwinube kuko imbaraga si izawe.

Mwana wanjye ongera unsuhurize abana banjye bose, ari abakiriye ari n¡¦abatarakiriye, uti mwese nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo. Mwana wanjye, ko ndeba ukomeje kugira ubwoba?

BY.: Mama, ni ibintu bibi mukomeje kunyereka, ntabwo ngisinzira na rimwe.

B.M.: Mwana wanjye niko bimeze ntagishobora guhindura na rimwe ibyo twababwiye kuko mubyo twababwiye nta na kimwe mwumvise, twabahaye ibimenyetso byinshi ntacyo mutazi. Ibyinshi mwarabibonye noneho rero nta gisigaye amazi agiye kurenga inkombe ku ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 18/11/2009

Kuwagatatu, 25 Weerurwe 2015 22:00:47 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza, aransuhuza nuko arambwira, ati :

B.M. : Uraho mwana wanjue ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo!
BY. : Uraho Mama!
B.M. : Umeze ute?
BY. : Mama, meze neza gahoro nawe urabibona kuko ingendo mukomeje kungoresha hirya no hino mu bana bawe ni nyinshi sinkiruhuka.
B.M. : Mwana wanjye, zikore kuko si wowe wikoresha, imbaraga si izawe nitwe tuziguha. None rero mwana wanjye, ihangane ukomeze ukore ugushaka kwanjye n’umwana wanjye kandi igihe kigiye kugera maze uhembwe.
BY. : Ariko se Mama, aho mwahereye mubimbwira nzahembwa ryari?
B.M.: Mwana wanjye ni iyo bitaba ibyo kuri iyi si, uzabona iby’ijuru kandi mwana wanjye, nongere nkwihanangirize, ninguhamagara nkagutuma ngo jya aha n’aha, uzajye uhita ugenda ntukazuyaze kuko uwo nzaba ngutumyeho hari icyo mushakaho.

Mwana wanjye ongera unsuhurize abana banjye bose, uti nimugire amah ...

Soma byose...

UBUTUMWA NYAGASANI YEZU NA BIKIRA MARIYA BAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 20/10/2009

Kuwagatatu, 25 Weerurwe 2015 21:59:24 +0100


XNyagasani Yezu yaje ababaye cyane, ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo, nuko aranyitegereza aransuhuza, ati :

NY. : Byishimo mwana wanjye, uraho, umeze ute?

BY. : Papa, meze neza gahoro, ingendo mukomeje kunkoresha ni nyinshi cyane, maze kunanirwa!

NY. : Mwana wanjye, ibyo nkomeje kukwereka niko bimeze kuko igihe kigeze ngo bisohore.

BY.: Papa, binteye ubwoba, iyo mbibonye ntabwo nsinzira na rimwe.

NY.: Mwana wanjye, biriya ubona byose nkomeje kukwereka ni ibyo wabwiwe byose, niko bimeze. Ibimenyetso byinshi mwarabibonye, noneho rero nta gisigaye amazi agiye kurenga inkombe kandi narababwiye. Kuva kera nabatumyeho intumwa nyinshi n’abahanuzi ntimwazumvise ahubwo mwibereye mu tuntu n’utundi. Muri mu mitungo gusa, ibyo byose rero mukangisha mugiye kujyana nabyo.

Mwana wanjye, ongera unsuhurize Abanyarwanda bose ntawe urobanuye, uti mugire amahoro kandi mugwize andi. Bambwirire, uti uyu munsi ndiyiziye, ndiyiziye, ndiyiziye. Ndagarutse ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 20/09/2009

Kuwagatatu, 25 Weerurwe 2015 21:56:26 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo, nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati :

B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo!

BY. : Uraho Mama!

B.M. : Mwana wanjye, umeze ute?

BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona, ingendo munkoresha ni nyinshi, Mama maze kunanirwa.

B.M.: Mwana wanjye ihangane ukomeze utwaze kuko si wowe wikoresha ni jye, imbaraga si izawe nitwe tuziguha. Mwana wanjye, ongera unsuhurize abana banjye bose ntawe urobanuye, uti mugire amahoro kandi mugwize andi, urukundo rwanjye rubasakaremo.

Bana banjye, ndababaye, ndababaye, ndababaye cyane. Mbabajwe cyane n’abana banjye benshi bakomeje kurengana, benshi bari kujyanwa mu mazu y’imbohe, abandi bakomeje kurigiswa, abandi bakomeje guhunga igihugu ari mwe bahunga.

Mwe bayobozi bakuru, bana banjye, nabasabye kunamura icumu muranga murananira, mbasaba gutanga imbabazi muranga murananira bisa nk&r ...

Soma byose...

UBUTUMWA NYAGASANI YEZU YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 1/3/2012

Kuwagatandatu, 21 Weerurwe 2015 01:31:40 +0100


XNyagasani Yezu yaje ababaye cyane,ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugeranya narwo, nuko aranyitegereza aransuhuza ati :uraho Byishimo mwana wanjye ?Nti:uraho Papa?

Mwana wanjyeumeze ute ?Papa,meze neza gahoro nawe urabubona,imibabaro ni myinshi cyane mu mubiri wanjye,sinsinzira;ariko Papa,ntacyo imibabaro intwaye kandi mwarabinsezeranyije ko ngomba kubabara kandi nkababarira benshi kuri ino si, kandi sininuba habe na gato,kandi ntawakwinubira icyo mumuhaye .Papa,ndabizi kuko hari igihe tuzirikana imibababaro,nanjye iyo niherereye ndayizirikana.Papa ,rero uyu munsi nimwe nishyize mu biganza byanyu,munkoreshe icyo mushaka ,gusa ni uko mbabaye,ariko ntabwo ari cyane uretse ko utari kumwe nawe ntacyo yakwimarira.

Byishimo mwana wanjye uramenye ntugatinye kuvuga ibyo nkubwiye cyangwa ibyo wabonye,jya ubivuga uko mbikubwiye,ntukagire na kimwe ugabanuraho kuko mba mbikubwiye kugirango abana banjye bamenye ko ndikumwe nabo kandi iyo ubibabwiye barushaho kwisubiraho kuko hari by ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 13/07/2009

Kuwagatandatu, 21 Weerurwe 2015 01:30:20 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje ari mu rumuri rwinshi cyane ababaye, ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aransuhuza,
B.M : « uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo »
BY : « uraho Mama »
B.M : « umeze ute ? »
BY : « Mama, meze neza gahoro nawe urabibona ingendo ziranyishe, ntabwo nkiruhuka »
B.M : « mwana wanjye komeza wihangane, wihanganire byinshi kuri iyi si, ninguhamagara nkagutuma ujye uhita uhaguruka kuko ingendo uri gukora hari benshi zikiza »
BY : « Mama, ibihe turimo ndabona bikomeye cyane, ibyo mukomeje kunyereka ndabona biteye ubwoba »
B.M : « mwana wanjye ko mbona ufite ubwoba utishimye ! »
BY: “Mama, ni ibintu bibi mukomeje kunyereka. Iyo mbibonye sinsinzira »
B.M: « mwana wanjye, nta kintu ntakweretse kugira ngo umenye aho ibihe bigeze. Mwana wanjye, shyira umutima hamwe kandi ushire ubwoba kugira ngo umenye aho ibihe bigeze kandi ibyo ...

Soma byose...

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 04/4/2009

Kuwagatandatu, 21 Weerurwe 2015 01:28:38 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje yishimye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo, ubwo hari saa cyenda, ndi ku musaraba I Kibeho, anyereka amashapule abiri, imwe y’ububabare indi isanzwe ya rozari. Nuko arnsuhuza, ati :

B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo!

BY. : Uraho Mama!

B.M. : Mwana wanjye, umeze ute?

BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona, imibabaro ni myinshi mu mubiri wanjye.

B.M.: Mwana wanjye ihangane kuko ntaho urageza, ariko kandi mwana wanjye uhumure igihe kimwe uzishima.

BY.: Mama, koko nzishima gihe ki mbona ibyo ukomeje kunyereka bikomeye cyane ntagisinzira?

B.M.: Mwana wanjye mba nkwereka ngo ubimenye kuko wowe hari icyo urusha abandi. Babara rero ubabarire benshi bari hirya, bari kurengana kandi mwana wanjye ibyo nakweretse, byinshi umaze kubibona.

Nakweretse amashintani uko akora, nkwereka uko abantu bari kugenda bica abandi ndetse bamwe tukabagutumaho. None rero mwana wan ...

Soma byose...

Urwa mbereUruvuyeho • Ururiho : 13 • UrukurikiraUrwanyuma