Site y'abanyarwanda b'ingeri zose

IBISAKUZO


1 Ndi mugufi ndi nyiri umukenke. Igisindu

2 Hepfo nyagakambwe na nyagakecuru barapfumbatanye. Igishyitsi cy'umusave n'umubirizi.

3 Kati jyiiiii, kati izibukire. Igishyimbo cy'umutura.

4 Zirashotse zisiga mukara mu ibuga. Igishwemu cy'amase.

5 Nagutera ikitagira amaraso. Igishorobwa.

6 Nagutera umuriro uzimya undi. Igishirira kiguye mu mazi ashyushye.

7 Mvuye ikuzimu mpese agatoki ngera iyo nshaka. Igishihe.

8 Rugaramanangabo wa Ngabonziza. Igisenge.

9 Nyoko yagira impanga mbi irakamurasa. Igisenge cy'inzu.

10 Nagutera ikiruma kitagira umunwa. Igiseke.

11 Karisimbi irahongotse. Igisate cy'umutsima.

12 Rugaju ruberezi. Igisate cy'umutsima.

13 Umusozi warahiye hasigaye Rukuba rwa Shaza. Igisambu gisigaye hagati y'uruhira.

14 Umwana w'umwami yaruka wanywa. Igisabo.

15 Nagutera Nyamutukurumusatsi. Igisabo.

16 Dore ibyo bibuno bya nyoko ngo birurira uburiri. Igisabo.

17 Kino si igisebe ni myambi. Igikuku.

18 Ca bugufi uce nyokobukwe indiba y'innyo. Igikoro.

19 Baguhaga akabando urwaye iki ? Igikoro.

20 Ubonye ngo tuvugane ijambo ndisange munsi y'inzira !! Igikongorerwa