Garuka kubuhanuzi bwose

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA BAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/12/2018

Kuwakabiri, 25 Ukuboza 2018 22:36:51 +0100

 

 

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA BAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/12/2018
UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA BAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/12/2018

Indirimbo

Umwamikazi Bikira Mariya, uri mu ijuru ku Mana Data

Bikira Mariya mumukunde mumwiyambaze azabaha byose

Umwamikazi Bikira Mariya waratowe utubyarira umucunguzi Yezu

B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo

BY. : Uraho Mama

B.M. : Mwana wanjye umeze ute

BY. : Mama meze neza gahoro, kuko ibigeragezo ni byinshi, imibabaro mfite ni myinshi mu mubiri wanjye kubera ibyinshi mukomeje kunyereka.

B.M. : Mwana wanjye komeza wihangane, wihanganire byinshi nakubwiye kuko igihe kirageze, kirageze.

Mwana wanjye uyu munsi wa none kuri ino tariki ya none ya 13/12/2018, ongera unsuhurize abana banjye bose ari abo muri kumwe mu gihugu ari n’abandi bose bari hirya no hino hanze uti nimukomere, nimukomere, uyu munsi wa none intashyo mbahaye, mbahaye uyu munsi wa none mbifurije kugira Noheli Nziza ku banjye bose, ku bankunda bose kandi n’Umwaka Mushya Muhire muzawurye ntuzabarye

Bana banjye ibintu ntibyoroshye, bana banjye bihe bibi birakomeye, birabakomereye, nakomeje kubabwira ko igihugu cyanyu kirugarijwe impande zose mubimenye, nababwiye ko abapfukama mupfukame, noneho kandi ntagisigaye ufite amaso yo kureba narebe maze apfukame asenge.

Bana banjye, nimupfukame musenge musenge cyane nibura hazagire n’usigara, urokoka kuko ndabona bitoroshye, ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Ibihe murimo birakomeye cyaneee, birakomeye cyane ishyamba si ryeru, ishyamba si ryeru, ndabibabwiye bana banjye.

Nababwiye ko intango yuzuye ahasigaye igiye gusandara, kandi igiye gusandarana byinshi. Bana banjye mubimenye, uwumva yumve kandi musabe musabira n’imiryango yanyu. Hari abayifite hanze, hari abari kumwe nayo mu gihugu, musabe, musabe kuko cya gihe navuze kirageze, mukirimo kandi nta gisigaye, nta gisigaye ibyo navuze byose, ibyo nababwiye byose jye n’umwana wanjye, nta gisigaye mubimenye murugarijwe impande zose, impande zose.

Bana banjye, nababwiye ko intambara ikomeye iri mu mitima yanyu, benshi banze kumva, mwanze kumva nyamara mugiye kumvishwa n’ikibando, mugiye kumvishwa n’ikibando, mugiye gukubitwa umunyafu mutazi n’aho uturutse. Bana banjye, imvura nyinshi y’amahindu igiye kubanyagira nongere mbibabwire murumve namwe iyo mvura mbabwiye iyo ariyo. Nta gisigaye, nta gisigaye benshi bakomeje kwibwa, benshi bakomeje kurigiswa nongere mbibasubiriremo, amaraso menshi hirya no hino akomeje kumeneka no kugeza uyu munsi

ibigiye kuba bigiye kuruta ibyabaye mbere, nababwiye ko kugeza uyu munsi umuntu azashaka kurahura umuriro akarahura muri kirometero eshatu ntabwo ari eshatu gusa rero mubimenye uwumva yumve. Nongere mbabwire ishyamba si ryeru, bana banjye nongere mbabwire mbacire wa mugani : « Umuvumvu yagitse umuzinga usarurwa n’abandi ».

Bayobozi, bategetsi mukomeje kurya abo muyobora, benshi inzara iri kubica, benshi ntacyo bafite, muri kubyirundaho, mubirundarundeeee, mubirundarunde ariko si ibyanyu mubimenye, mubimenye ntabyo namwe muzatunga. Imitungo yose mwayigize iyanyu cyane ndabwira mwebwe bayobozi bakuru, byose muri kwiharira, ntabwo ari ibyanyu mbibabwire, ntabwo ari ibyanyu nongere mbibabwire ariko bana banjye, abanjye muhumure ndi kumwe namwe, erega bana banjye ikintu mbifuzaho nimupfukame musabire u Rwanda rwanyu, musabire n’abayobozi banyu, mubasabire kugira ngo bashobore guhinduka ariko nta garuriro, nta garuriro ntaho rikiri.

Bana banjye u Rwanda nararukunze ndarugenderera jye n’umwana wanjye, n’ubu turwicayemo benshi ntibazi aho twicaye ariko turi mu mujyi rwagati tururimo mubimenye, ahasigaye rero u Rwanda ntimuzi ikirezi mwambaye iyaba mwari mukizi mwakumvise ibyo tubabwira. Ahubwo muravuga ngo mbese biriya bavuga ni ibiki, nimubivuge ariko byabasohoreyeho, ariko ufite amaso yo kureba narebe.

Uyu munsi ndongeye ndababwiye bana banjye, mupfukame ntabwo ndi kubwira u Rwanda gusa ndabwira n’abandi bana banjye bari hanze mwese mupfukame, mupfukamire u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda gusa n’ibihugu muturanye nabyo bifite ingorane kuko byinshi intambara nyinshi zigiye guturuka hirya no hino zihurire mu gahugu kamwe, ako gahugu kandi ni ako nicayemo nitoreye. Nongere mbabwire maze iminsi ndikubibabwira, bana banjye nongere mbabwire, mwicuze, mwicuze, mwicuze abanyumva muhinduke, muhinduke igihe kigihari, ndabibabwiye bana banjye.

Erega bana banjye, ndongeye ndabasabye, abanjye munkunda jye n’umwana wanjye, nimufate amashapule yanyu muvuge Rozari, ishapule y’ububabare kuwa kabiri no kuwa gatanu nimubishobora mubisozeshe ishapule y’impuhwe z’Imana, ibyo ndabibabwiye bana banjye, ndabibabwiye bana banjye dore aho navugiyeeeeeeee, naravuze naravuze none maze kunanirwa, nimureke rero ibyavuzwe bisohore kandi birasohoye, birasohoye nta gisigaye.

Bana banjye, ntacyo ntavuze kitagomva gusohora byose narabibabwiye. Uyu munsi wa none ndongeye ndabibabwiye bana banjye ariko abanjye muhumure, muhumure cyane ndababwiye. Hari urubyiruko, ndabwira n’urubyiruko, urubyiruko. Urubyiruko rwanyu rurarangaye nimupfukame murusabire ntacyo rubabwiye urubyiruko rwinshi rurarangaye, ruri mu bukozi bw’ibibi ariko uyu munsi mupfukame yenda nabo muzagire abo murokora, ndabibabwiye bana banjye, uyu munsi wa none mbifurije kuzashyikirana n’umwana wanjye mu bihe bishya no mu gihugu gishya mwagabiwe n’umwami wanyu i Nyanza.

Ndabibabwiye bana banjye, mbahaye umugisha wanjye wa kibyeyi ku izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.

 

Byishimo

 

 

Kuganira kuri ubu buhanuzi

Garuka kubuhanuzi

IYAMUREMYE SORVE

Kuwakane, 28 Werurwe 2019 11:07:55 +0100

ABEMERA YEZU NKUMWAMI N'UMUKIZA. TUGOMBA KWEMERA UBUHANUZI, TUGASABA IMANA KUZATURINDIRA MUBUNTU BWAYO. ICYO DUSABWA NUKWIHANA IBYAHA BYACU. NOMUGIHE CYA NOWA NIKO BYARI BIRI DUSENGE, BITABAYE NDAGIHOMBO TWABA TUGIZE. KUNESHA NI UKWAWE MANA.

Theodore Ntawugashira

Kuwagatandatu, 19 Mutaramar 2019 19:55:05 +0100

Bavandimwe nkunda Muri Yezu Kristu Ineza Y'Imana ihorane namwe Mwese! Nimucyo Dushimire uwo muhire Ariwe umubyeyi B.Mariya ukomeje Kudusaba gusenga Ntaburyarya kandi Tugaharanira Guhinduka.Erega burya Aho we n'umwana we Baganje bahora Batureberera kuko Duhora turi mu biganza Byabo ndetse no mu Batuye mu Ijuru.B.Mariya Nyina wa Jambo udusabire!

IKORUKWiSHAkA vedaste

Kuwambere, 31 Ukuboza 2018 06:48:40 +0100

ariko uwo byishimo akorera he ngo tuzajye kumubaza neza amaso kumaso niba utari kutubeshya tubwire aho uba, ubutumwa bwawe twarabwumvise ariko se twabwirwa niki ko ibyo uvuga ari ukuri utari kudutuburira, ubeshyera umubyeyi Bikiramariya

Moseste

Kucyumweru, 30 Ukuboza 2018 02:35:53 +0100

SI BYO. BIKIRAMARIYA YABIVUGIYE HE? YABIBWIYE NDE?

Ulimubenshi Frodouard

Kuwakane, 27 Ukuboza 2018 17:30:42 +0100

MANA UDUFASHE DUTSINDE SHITANI N' IBYAYO BYOSE . MUBYEYI WA YEZU KRISTU UDUSABIRE . MURAKOZE MAMA . AMEN