Garuka kubuhanuzi bwose

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/01/2019

Kuwambere, 28 Mutaramar 2019 18:34:47 +0100

 

 

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/01/2019
UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/01/2019

Indirimbo

Umwamikazi Bikira Mariya, uri mu ijuru ku Mana Data

Bikira Mariya mumukunde mumwiyambaze azabaha byose

Umwamikazi Bikira Mariya waratowe utubyarira umucunguzi Yezu

Bana banjye uyu munsi ku itariki ya 13 ndongeye ndabasuhuje, mugire amahoro, nimugire amahoro, nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo. Bana banjye, nongeye kubabwira ngo nimukomere, ndongeye ndabibifurije.

B.M. : Mwana wanjye Byishimo uyu munsi wa none ndongeye ndakubwiye ngo, ndagutumye, ndagutumye kandi ntumwe n’umwana wanjye Yezu. Ndavuze ngo aho muri nimuhore muri menge, muri menge. Mwana wanjye, uraho umeze ute

BY. : Mama meze neza gahoro nawe urabibona mukomeje kumpa ingendo nyinshi none jyewe ndababaye cyane ntabwo nkiruhuka na rimwe

B.M. : Mwana wanjye warabibwiwe ko ugiye gukora akazi kenshi ntabwo ugomba no kuruhuka, ntiwinube kandi ibihembo byawe birategerejwe.

BY. : Mama ntegereje ibihembo bihe cyangwa mugiye kumpemba kujya hasi

B.M. : Ntabwo uzi ibyo aribyo, komeza rero wihangane kandi ukore kandi ntiwinube, naragutoye jye n’umwana wanjye ntabwo ari wowe wadutoye. Bukore kandi ubuvuge nk’uko tubukubwiye.

Bana banjye rero uyu munsi wa none muhore muri maso ishyamba si ryeru, ndabibabwiye bana banjye kandi igihe kirageze ibyo navuze byose bigiye gusohora. Ngiye kubasubiza, mwarasubijwe kandi niba mutabibona mumenye ko…. nongere mbasubiriremo, kugeza uyu munsi nongere mbasubiriremo wa mugani mpora mbabwira ngo Umuvumvu yagitse umuzinga usarurwa n’abandi. Bakomeje kurundarunda byinshi, bari kurya abana banjye, bakomeje kubarya, bakomeje kwicwa rubozo ariko mumenye ngo igihe kirageze. Barabirundarunda, mukomeze mubirundarunde, ntabyo muzatunga, mugiye kubyamburwa nk’uko nakomeje kubibabwira ntabwo ari ibyanyu, ntabwo ari ibyanyu bana banjye.

Ndongeye ndavuze ngo muhore muri maso, iyi tariki muyibare, ntabwo mvuze amezi, ntabwo mvuze igihe ariko igihe kirageze, ndabibabwiye bana banjye, muhore muri maso. Urugogwe rugiye kubikubita hejuru nongere mbibasubiriremo, urugogwe rugiye kubikubita hejuru, ndabibabwiye bana banjye, ndabibabwiye bana banjye. Erega bana banjye ntacyo navuze kitagomba kuzuzwa ndabibabwiye. Iyi tariki ya 13 muyibare, muyibare, muyibare kuko 13 yindi cyangwa itaha yindi, ntacyo ntavuze. Benshi bagiye gutaha, gutaha ntabwo muzi icyo aricyo, abana benshi abatanyumvise ni akazi kabo. Rozari abankunda nimuyivuge musabira n’imiryango yanyu, cyane urubyiruko, urubyiruko murusabire kuko ruri kwiyandarika, murusabire cyane kuko ndabibabwiye bana banjye, murusabire.

Ndongeye ndabibabwiye bana banjye, umwana wanze kumvira se na nyina yumviye ijeri, mubyumve, mubyumve. Ubu ntabwo ndi hano, ndi kuvugira muri Afurika yose, niho nicaye kandi ubu nicaye hano mu murwa wanyu mukuru, nababwiye ko bizatangirira muri uno murwa wanyu mukuru kandi byaratangiye birahari. Nababwiye ko n’igitanda muryamaho kizishyurwa, kiri kwishyurwa, ni aho rero mubimenye muri mu bihe bya nyuma, aho mwicaye mumenye ngo mubimenye ndabibabwiye utareba narebe hari n’utazagira n’ayo kwishyura, n’ayo babishyuza hanyuma ngo nasohoke. Babare ngo ni imisoro runaka, iyi n’iyi ni runaka iyi n’iyi ni runaka, bayibare ngo igendere kandi byarabaye basigaye bari kwishyuza n’aho uryama. Ndabibabwiye bana banjye, nongere mbabwire bana banjye ntacyo ntavuze, ntacyo ntavuze.

Nababwiye ngo muri muri uno murwa kandi mutangire mubibone nta buye rizasigara ku rindi kandi ndababwiye ngo Umunyarwanda agiye kurahura umuriro muri kirometero eshatu bana banjye, ntabwo zikiri eshatu zirarenze, birarenze birarenze kuko naravuze mwanga kunyumva, umwana wanjye arababwira mwanga kumva, none kugeza uyu munsi mumenye ko aho muri mwicaye mupfukame abanyumva mupfukame, mupfukame musabira igihugu cyanyu. Ntabwo ndikubwira u Rwanda gusa namwe muri hanze aho mwatataniye mupfukame musabira igihugu cyanyu, mupfukame musaba gutaha, igihe cyo gutaha kirageze, ndabibabwiye bana banjye, kirageze, kirageze. Rero uwigize igihangange ngo jyewe uyu n’uyu, ngo ndi uyu n’uyu, ngo ndakomeye, nta mikomerere, akomeye se gute, hakomeye umwana wanjye kuko niwe uyobora isi yose, niwe uyobora isi yose none ngo jye ndayobora Afurika, ntayo n’igihe kirageze ugiye gutahana nacyo, agiye gutahana nacyo ndabibabwiye bana banjye, agiye gutahana nacyo.

Mupfukame rero bana banjye aho muri hose, Rozari, ishapule y’ububabare kuwa kabiri no kuwa gatanu, mubigire akabando kanyu ko kwicumba k’amanywa n’ijoro. Ndabivuze mubyibuke ntacyo ntavuze kandi igihe kirageze, bana banjye kirageze mupfukame musenge. Ndongeye ndavuze ngo mupfukamire urubyiruko, mupfukame, mupfukame muvuge Rozari cyane nibura hagire uzarokoka, hagire uzarokoka, ndabibabwiye bana banjye, nongeye kubibabwira kuri ino tariki ya 13 mubyibuke bana banjye. Nta na byinshi mvuga uyu munsi ibindi nzabibabwira ubutaha kandi nzabibabwira n’igihe kiregereje, kiregereje, kiregereje, mbibabwire nta cyavuzwe kitagomba gusohora, ntacyo mutagomba kubona. Jye ndabibabwiye bana banjye, ndabibabwiye, ngaho rero bana banjye uyu munsi mujyane ibyo, mubyumve ibindi nzabibabwira ubutaha, ku izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.

 

Byishimo

 

 

Kuganira kuri ubu buhanuzi

Garuka kubuhanuzi

Republic

Kuwagatatu, 06 Gashyantare 2019 15:09:42 +0100

Divine uvuze ukuri naho Hirwa ntarasobanukirwa umukino uri kuri izi mbuga n'ubutekamutwe bugwiriye hanze aha ngo Ni ubuhanuzi. Hirwa azabyumva bamutuburiye azagaruka arira

HIRWA

Kuwakabiri, 05 Gashyantare 2019 09:44:56 +0100

wowewihagutukana,witwajeiki?nibautazigusengarekagucaintegeabasenga.ahubwonawebegerebagusabire,kukowoweubwawebyakunaniye,mbesenavugakoukennyekumutima.

DIVINE

Kuwagatatu, 30 Mutaramar 2019 15:34:21 +0100

AHAAA NTAWAMENYA EEEE REPUBULICE NDAGUSHYIGIKIYE

YVONNE

Kuwagatatu, 30 Mutaramar 2019 13:23:27 +0100

ndasaba imana kuduha imbaraga zokunesha kuk tweturabana babantuntacyo twakwishoboza.

Samuson

Kuwakabiri, 29 Mutaramar 2019 15:24:29 +0100

Ariko ubundi uyu wadutse ngo Ni byiringiro abahe ??? ahurira he na Bikiramaliya??? Navuge Aho ahurira na Bikiramaliya areke gukomeza kuvuga ibinyoma bidafite ishingiro aha tuba dukeneye inkuru ziri smart Kandi ziyubashye Kandi tuba dukeneye amakuru y'ukuri sinon uru rubuga ntituzarugarukaho. dukeneye reference dukeneye address y'uvuga ubuhamya bwe svp. Twabwirwa Niki ko ibyo uvuga atari inda mbi ya politic ibikuvugisha

Vertas populi

Kuwakabiri, 29 Mutaramar 2019 14:47:15 +0100

Wowe witwa Repubulika ndagushyigikiye. Aba baginga baritwaza Imana bayibeshyera batera abantu ubwoba ngo bagiye gusiga ibyabo? Muzagenda mubasige sha abahanuzi b'ibinyoma mwahozeho. Mukore Politike mureke kubeshyera Imana. Mwa batekamutwe mwe. Bikiramaliya abahe se ubundi? keretse niba ari abazimu b'iwanyu. Twabaretse kenshi ariko mwarashokewe mwagize ngo turabashigikiye. Muzehe wacu, H E azabatugabize tubafunge mwabisambo mwe.

Repubulika

Kuwakabiri, 29 Mutaramar 2019 14:27:07 +0100

Ubutekamutwe hafi aha kabisa. Bikiramaliya ? hhhhhh pagasiriza inda yawe urebe ko wahereza igifu ireke kurutanga. Niba uri umuhanuzi Koko manza wihanurire. Niba uri umuhanuzi Koko ujye uvuga ibizaba ureke kuvuga ibyabaye. uraje uhanure ko wavuzeko nzagutuka. hhhhh wamutejamutwe we. Niba uhanura fora ndinde? ndi gukora iki? naraye ndiye iki? ejo nzaba ndihe? escro !!! kura iterabwoba aho abanyarwanda twaribohoye turenze abo utekereza nta muntu upfa kudukanga. uwahanuye ngo 2015 arihe ubu? twabaye iki? uwahanuye ngo Kigeli azataha yime ingoma arihe ubu? Sha muragapfeeeee mwa mashitani mwe. Nsigaye mbanga urunuka mwamisega mwe. Nubundi ngo muri amasega aryana Niko bibiliya ivuga. imisega gusa.

Urimubenshi Frodouar

Kuwakabiri, 29 Mutaramar 2019 11:43:14 +0100

Ndasaba umubyeyi BM n ' umuhungu we imbaraga n' ububyutse kgo byibuze hazagire benshi bazabasha kurokoka kubwimpuhwe za NYAGASANI .

Minani

Kuwakabiri, 29 Mutaramar 2019 08:30:40 +0100

Mbese ko uvuga ibyahise? Tuba dukeneye kumenya ibizaba. Ubu ndumva uzatubwira ibya Congo mu minsi irimbere