Garuka kubuhanuzi bwose

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 13/08/2019

Kuwagatanu, 30 Kanama 2019 13:55:41 +0200

 

 

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 13/08/2019
UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 13/08/2019

Indirimbo :

Umwamikazi Bikira Mariya uri mu ijuru ku Mana Data

Bikira Mariya waratowe utubyarira Umucunguzi Yezu.

Bikira Mariya mumukunde mumwiyambaze azabaha byose.

B.M.: Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo
BY.: Uraho Mama
B.M.:Mwana wanjye umeze
BY.: Mama meze neza gahoro nawe urabibona, imibabaro ni myinshi mu mubiri wanjye
B.M.: Mwana wanjye emera ubabare, ubabarire benshi kuri ino si kandi warabibwiwe, ntacyo utazi. Mwana wanjye komeza wihangane, ubutumwa ubugeze ku bana banjye bose bamenye ibyo aribyo bamenye igihe bagezemo. Mwana wanjye urababaye yego ndabibona ariko ntacyo utabwiwe.
BY.: Mama ndababaye cyane rwose mwagombye kundohorera ndetse mukareba n’undi mwabiha.
B.M.: Mwana wanjye ntawe ni wowe, naguhaye amavuta yo gukiza abarwayi, none rero komeza ubutumwa naguhaye kandi nuzajya wijujuta uzajya uhanwa. Mwana wanjye, ntuvuge ngo urababaye, ni ubutumwa bumwe utavuga nk’uko mba mbuguhaye, witinya.
BY.: Mama, ndabyumva, urabona ngeze kure, ngeze kure.
B.M.: Mwana wanjye wikwinuba kuko uracyafite ubutumwa bwinshi. Uracyakora, uracyankorera.

Mwana wanjye ongera unsuhurize abana banjye bose, ari abo muri kumwe hano mu gihugu, ari n’abari hanze hirya no hino aho batataniye, uti nimugire amahoro, nimugire amahoro, mugire amahoro urukundo rwanjye rubasakaremo.

Bana banjye ndabona benshi murangaye, murarangaye cyane ibyo mbasaba ntabwo ari byo mukora. Bana banjye, nababwiye ko mwugarijwe, murugarijze hirya no hino, igihugu cyose cyirugarijwe. Rero bamwe mwirirwa muvuga ngo mbese ibyo akomeza kutubwira bizaba gihe ki? Nyamara byarabaye byinshi murabibona, ntabyo muzi kandi nta n’ibyo mubona.
Mwana wanjye, bambwirire ngo ndababaye, ndababaye ariko ndanishimye uyu munsi wa none kuri ino tariki ya 13. Nshimishijwe nuko ndikubona bamwe ibyo mbasaba bari kubikora, nshinishijwe na Rozari yanjye mukomeje kuvugira hirya no hino kuko iyo muyivuga hari abo irokora. Kugeza uyu munsi wa none bana banjye ntabwo mbasaba byinshi, ndabasaba cyane Rozari, ishapule y’ububabare kuwa kabiri no kuwa gatanu, mubivuge, mubivuge. Cyane ndabasaba gusabira urubyiruko. Urubyiruko rurugarijwe, rurugarijwe hirya no hino, rwibereye mu busambanyi, rwibereye mu bikozasoni gusa, n’imyambarire yarwo ntabzo ishimishije, ndabibabwiye bana banjye mubimenye.

Mwana wanjye bambwirire uti nababwiye intambara, intambara ikomeye cyane iri mu mitima yanyu. Bayobozi, bategetsi mukomeje gukandamiza abana banjye, abo nabaragije, kugeza uyu munsi mumenye ko byose mbibona, mbibona mbere yuko mubikora. Murabarya, murabarya ariko mumenye ko akebo kajya iwa Mugarura, ndabibabwiye bana banjye, ndabibabwiye. Bayobozi, bategetsi bakuru, murafata abana banjye benshi, bamwe barunzwe mu buroko, abandi bakomeje guhunga igihugu, abandi bafungiye ahatazwi, ibyo nyamara mubimenye inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo. Mukomeje kurundarunda byinshi, nimubirundarunde ariko si ibyanyu, si ibyanyu, ntabyo muzatunga, ntabyo muzatunga n’abandi bari babifite.

Bana banjye, bana banjye, nababwiye byinshi nyamara iyi si mutuye ni ikibuga umwana wanjye yabaharuriye kugira ngo mukidagadureho, muri kwidagadura, muri kugendera mu binyabiziga, abandi ngo muri kugura amadege, muri kugura indege muri kugira gute, ntabwo ari ibyanyu nabyo, murabisiga, murabisiga. Rero hari uri kuvuga ngo jyewendi umugabo uyu n’uyu, ahaaaaaa ntacyo mvuze. Ntacyo mvuze, komeza, uwo mvuga ariyumva, uwo mvuga ari kwiyumva ngo jye ndi umugabo uyu n’uyu, komeza ukandamize abana banjye. Ndamuvuze ntabwo mvuze izina kandi yiyumve, yiyumve. Ntacyo ntavuze, ntacyo ntavuze, ugiye kubazwa byinshi. Ngo ndi umuyobozi uyu n’uyu, komeza ubice, mukomeze mubice, mukomeze mubice ariko mugiye kubabazwa.

Igihe kirageze, igihe kirageze, igihe kirageze ngo mporere abana banjye. Umwana wanjye yaravuze mwanga kumva, arantuma nanjye mwanga kunyumva, ntuma intumwa n’abahanuzi mwanga kuzumva ariko noneho isaha ni isaha, umunsi ni umunsi ntabwo muzamenya uko ibintu bigenze, ibyo mubimenye. Bana banjye bose ndabasaba abanyumva, kuvuga Rozari buri munsi n’ishapule y’ububabare kuwa kabiri no kuwa gatanu, mubivuge nk’uko mbibasabye musabira imiryango yanyu, musabira urubyiruko, cyane cyane musabire urubyiruko rurarangaye cyane, musabire n’abarwayi, hari abarwaye indwara zidakira, abo mubasabire kandi ndi gukiza benshi, ndi gukiza benshi. Abanyumva, abanyumva bakanyumvira bakangeraho barakira.
Narabasize bana banjye nabahaye ikivuguto ngo mukinywe. Nabahaye amata ngo muyanywe ariko bamwe ntacyo bitayeho.

Mwana wanjye, nawe amavuta naguhaye kandi nkomeje kuguha bamwe bari kuyakoresha icyo batayaherewe hari n’abagenda ngo bagiye kuyapimisha, hari ababonye ibimenyetso ahita akama, icyo kimenyetso bamwe barakibonye, ariko kugeza uyu munsi mwingerageza sindabagerageza, ndabibabwiye bana banjye uwumva yumve.

Uyu munsi kuri ino tariki ya 13 nakubwiye ko igihe cyose ugomba guhabwa ubutumwa, saa cyenda ujye uhora witeguye, saa cyenda ubutumwa bugomba gusohora. Bana banjye, ibyo nkomeza kubabwira nyamara bigiye kubuzuriraho, uwumva yumve. Umbwirire n’abo bana banjye ngutumaho bose bose uti nimupfukame musenge, musenge cyane, musenge mubishyize ku mutima nta buryarya kuko iyo muvuga Rozari yanjye benshi irabakiza mubikore rero. Ingo zanyu zirugarijwe, hari abatezwe imitego myinshi mu mago, hari abari guhekenyera abandi amenyo abongabo nabo nimubasabire. Ntabwo ndi kubwira abari mu gihugu gusa, ndabwira n’abari hanze, mwese mupfukamire rimwe musabira u Rwanda rwanyu kuko ruragoswe. Murusabire cyane, murusabire cyane rurimo ibintu bibi byinshi: inzangano. Murabona abantu, umuntu yatambuka mukamuhekenyera amenyo, mukamuryanira inzara, mbese muraryana izo nzara nimwe mwamuremye? Nyamara bana banjye mushatse mwapfukama mukumva ibyo mbabwira mukabishyira mu bikorwa.

Uyu munsi simvuga byinshi cyane, nakomeje kubabwira byinshi uwumva yarumvise, utarumvise nawe ni akazi ke. Erega bana banjye uwanze kumvira Se na NYina yumviye ijeri, ndabibabwiye, ndabibabwiye. Nyamara ntaho murageza kandi mugiye gutungurwa mugiye kuyoberwa aho biturutse. Erega mumenye ngo uyu munsi wa none ngarutse kubibabwira nje ndi Umwamikazi w’isi n’ijuru, nje ndi Umwamikazi w’isi n’ijuru kandi mumenye ko ntari jyenyine ubu ndi kumwe n’Umwana wanjye Yezu Kristu, turi kumwe, n’ibyo mbabwira kenshi niwe uba abintumye nkababwira, kuko mbaziho byinshi.

Umbwirire n’abo bana banjye ngezaho ubutumwa bakabukwiza hirya no hino, uti ndabashimiye n’umutima wanjye wose. Mwana wanjye kuri ino tariki, umbwirire abo bana banjye uti, mwe mukomeje kwitabira Rozari yanjye uyu munsi wa none ndabashimiye n’umutima wanjye wose, mwihe amashyi n’impundu kuko murabikwiye, ndabibabwiye bana banjye. Mukomere ku rugamba, munkomereho nanjye mbakomeyeho, mukomeze mumbere abana nanjye mbabere umubyeyi.

Erega bana banjye ntawanyiyambaje ngo akorwe n’isoni, ndabibabwiye bana banjye, muhumure, muhumure ndi kumwe na mwe ntabwo nzabatererana. Hano ndi ni muri chapelle nishyiriyeho nyigira Kibeho ya II, nayigize Kibeho ya II kandi ndi mu Murwa Mukuru hano i Kigali, ndahari, ndahari jye n’umwana wanjye turahicaye, kandi benshi ntibazi aho nicaye. Kino gihugu nkirimo, ndicaye jye n’umwana wanjye, u Rwanda turimo rwagati, uyu mujyi tuwurimo. Mugiye kubona rero hirya no hino indwara z’ibyorezo hirya no hino. Urumuri nararubahaye ngo rubamurikire mwanga kubona none ubwo mwanze kubona mugiye kubona koko, mugiye kumva muri habi narabibabwiye, ntacyo ntavuze, cya gihe nababwiye kigiye kubasohoreraho, murumve bana banjye. Uyu munsi wa none mbabwiye bike ibindi nzabibabwira ubutaha, mbahaye umugisha ku izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.

 

Byishimo

 

 

Kuganira kuri ubu buhanuzi

Garuka kubuhanuzi

MUHAYIMANA Theogene

Kuwagatatu, 23 Ukwacyira 2019 13:15:21 +0200

Mubyeyi ndagusaba kunkomere zukwemera kandi cecekeshiminwa yabagutuka uduhe kubasabira twebwe abanabawe.Bikiramariya utarasamanwe icyaha udusabire.

Gashino ka nyoko

Kuwagatandatu, 12 Ukwacyira 2019 11:13:59 +0200

Gaswere NYOKO WA SIHA WE!!!!!!!!!!!!!!! Ngo Bikiramaliya yaravuze ngo akebo kajya iwa mugarura!!!!!!!!hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhsha wabuze urukwica karye agashino ka nyoko kanuka

Byiringiro Tarisisi

Kuwakabiri, 08 Ukwacyira 2019 20:54:32 +0200

Byishimo Ndagukunda Umuryangowanyundabakunda

Urimubenshi FRODOUARD

Kuwakane, 19 Nzeli 2019 20:11:49 +0200

Mubyeyi BM ndagusaba imbaraga zo gukomera ku isengesho , urubyiruko narwo ndarukweretse n ' imyambarire yarwo , n ' abarwayi mubyeyi ngo ubagirire impuhwe .

M.Jean de Dieu

Kuwagatatu, 11 Nzeli 2019 19:17:24 +0200

Mubyeyi nta cyo utavuze, gusa njye ndimo nkwisabira imbaraga kd nkweretse abarwayi nanjye ndimo ngo udusabire.

Betty

Kuwagatanu, 30 Kanama 2019 16:32:24 +0200

Imana idufashe ariko byishimo abahe ngo adusige kuri Ayo mavuta uwamenya amakuru ambwire rwose